Vårdnadsvalet

Besluta om vårdnad & umgänge

– dödsfall, sjukdom eller annan oförmåga
– vårdnadsavtal
– enskilt yttrande
– umgänge
– separation, tvist, etc.

Föräldrarnas vilja är grundläggande och ska följas om den inte anses olämplig.

Vårdnadsvalet är en webbplats avsedd för dig som ska göra ett val inom vårdnad, umgänge och boende för ditt barn.

Vårdnadshavare vid dödsfall (VV201)

Välj detta alternativ om du är vårdnadshavare och vill säkerställa att familj, vänner, domstol och socialtjänst får reda på vem som ska ha vårdnaden om ditt barn, vid dödsfall, sjukdom eller annan oförmåga att ta hand om barn.

Gå vidare här >

Vårdnadsavtal (VV202)

Välj detta alternativ om du är vårdnadshavare och ska begära att socialnämnden i den kommun där ditt barn är folkbokfört godkänner ditt vårdnadsavtal. Ett vårdnadsavtal är ett skriftlig avtal mellan vårdnadshavarna om vem som ska ha vårdnaden.

Gå vidare här >

Enskilt yttrande (VV203)

Välj detta alternativ om du är vårdnadshavare eller en annan part som vill yttra dig över vem du anser ska vara vårdnadshavare och varför eller om umgänge, till exempel under en pågående rättsprocess eller utredning hos Socialtjänsten (familjerätten).

Gå vidare här >

Umgängesavtal (VV204)

Välj detta alternativ när du ska skriva ett umgängesavtal med den andra föräldern Efter att avtalet har upprättats ska föräldrar signera och skicka in till socialnämnden för godkännande. Umgängesavtalet blir gällande först efter godkännande av socialnämnden.

Gå vidare här >

Vårdnadsvalet – resurs för föräldrar

Din önskan är viktigast

Våra tjänster syftar till att klargöra för domstolar, jurister, advokater, socialtjänst, familjer och vänner och alla andra berörda parter vilka önskemål föräldrarna har när det gäller valet av vårdnadshavare.

Genom vårt arbete strävar vi efter att säkerställa att alla inblandade parter förstår och tar hänsyn till föräldrarnas val samt barnets bästa i alla frågor som rör vårdnad.

Viktigt att du styrker ditt val

Att strategiskt planera för barnens säkerhet och välbefinnande är en ansvarsfull handling från föräldrarnas sida. Genom att förbereda och diskutera sådana åtgärder skapas trygghet och stabilitet för barnen, samtidigt som det ger föräldrarna lugn. Det visar också omsorg och ansvar, vilket är viktigt att styrka i olika juridiska sammanhang.

Skriva över vårdnaden blankett

Här finns information om hur du skriver över vårdnaden med en blankett. Att skriva över vårdnaden av ett barn innebär en process där vårdnaden överförs från en person till en annan. Man använder vanligtvis blanketten

Läs mer

När ska man skilja sig

Du som funderar på att skilja dig och undrar när man ska göra det bör tänka på att varje skilsmässa är en personlig och komplex fråga. Många människor som överväger skilsmässor gör det av flera

Läs mer

Samarbetssamtal familjerätten

Samarbetssamtal sker hos kommunen mellan föräldrar och sekreterare. Här berättar vi mer om samarbetssamtal hos familjerätten och vad du kan förvänta dig. Samarbetssamtal är ett frivilligt samtal för föräldrar som är på väg att separera

Läs mer

Om Vårdnadsvalet

Med vårdnadsvalet är det du som yttrar din vilja över var ditt barn ska bo någonstans, detta är särskilt viktigt att besluta om innan du avlider eller på annat sätt blir oförmögen att ta hand om ditt omyndiga barn.

Om föräldrarna inte har formulerat några önskemål om vem som ska förordnas som vårdnadshavare, kan domstol på exempelvis socialtjänstens inrådan ensamt fatta beslut om förordnande av vårdnadshavare utan att beakta föräldrarnas eventuella önskemål.

Specificera i Vårdnadsvalet vem som ska bli vårdnadshavare för ert barn om ni avlider, blir sjuk eller på annat sätt kan uppbära en framtida oförmåga att ta hand om barnet. Den personen/personer ni anger i Vårdnadsvalet kan förordnas som vårdnadshavare om det inte anses olämpligt. Beslutet fattas av domstolen med hänsyn till barnets bästa.

Även om era önskemål tas i beaktande är domstolen inte juridiskt bunden till dem. Det är möjligt att ange valfri person, exempelvis att ni föredrar att er syster eller vän tar över som vårdnadshavare, men processen kommer att äga rum i domstol som avgör lämpligheten i valet av vårdnadshavare. Det är därför omöjligt att förutse hur domstolen kommer att bedöma varje enskilt fall, eftersom det beror på olika omständigheter, men hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål ska beaktas enligt lag.

När du använder Vårdnadsvalet är det viktigt att du tydligt identifierar eventuell vårdnadshavare samt med egna ord beskriver varför du önskar att en specifik personer/personer ska bli nya vårdnadshavare, som ska gälla nu eller i framtiden. Genom att du beskriver tydligt vem du önskar som vårdnadshavare och vem du inte önskar som vårdnadshavare med detaljerade förklaringar underlättar det för domstolen och socialtjänsten att beakta dina önskemål.

Vad säger lagen?

FB 6 kap. 10 a § 4 Om en vårdnadshavare ska förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, ska denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Lag (2021:528).

FB 6 kap. 9 § Om föräldrarna har gemensam vårdnad om ett omyndigt barn och den ena föräldern dör så ska vårdnaden gå över till den andra föräldern ensam. Om båda föräldrarna går bort ska domstolen anförtro vårdnaden av barnet till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Lag (1994:1433).

Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

FB 6 Kap 6 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala att vårdnaden skall vara gemensam eller att en av dem skall ha vårdnaden om barnet. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Lag (2006:458).

Har föräldrarna avtalat om gemensam vårdnad, skall socialnämnden godkänna avtalet, om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

FB 6 kap 2 § Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller åt en tillfällig vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år.

Säkert 100%
Viljan 100%
Tydlighet 100%

Vårdnadshavare kan använda avtalen:
Vårdnadshavare vid dödsfall
Vårdnadsavtal
Umgängesavtal

Vårdnadshavare och trejde part kan använda avtalet:
Enskilt yttrande

Är du vårdnadshavare kan du använda Vårdnadsvalet i situationer där du vill säkerställa vårdnaden om ditt barn. Exempel på sådana situationer är:

  • Inför dödsfall eller sjukdom
  • Vid separation eller skilsmässa med din partner
  • Vid domstolsprövningar
  • Vid utredningar hos socialtjänsten
  • Enskilda fall

Om föräldrarna inte har formulerat några önskemål om vem som ska förordnas som vårdnadshavare kan domstol och socialtjänsten, vid prövning och utredning ensamt fatta beslut om förordnande av vårdnadshavare utan att beakta föräldrarnas önskemål.

Vårdnadshavaren anger sina personuppgifter och personuppgifter till den person man önskar förordnas till vårdnadshavare. Du ska tydligt med egna ord beskriva varför du önskar att en specifik person/personer ska bli förodnas vårdnadshavare om du avlider eller på annat sätt bli oförmögen att ta hand om ditt barn.

Kommun och domstolar samt andra myndigheter kan bli involverade i beslut om vårdnad om barn. Det är därför viktigt att du uttrycker din vilja om vårdnaden.

Vid skilsmässa eller separation. Om du eller den andra föräldern går skilda vägar, kan det vara viktigt att uttrycka din vilja om hur vårdnaden ska delas eller vem som ska vara ensam vårdnadshavare.

Varje separation är den andra olik och ofta krävs dokumentation för att tydliggöra vårdnadshavarnas önskemål om vårdnad inför domstol, socialtjänst och den andra föräldern.

Det är en del av livets natur att vi alla en dag ska lämna den här världen. Ibland sker det oväntat, medan det andra gånger kan vara mer förutsägbart. Därför är det viktigt för vårdnadshavare att verkligen yttra sin vilja över valet av vårdnadshavare innan något tråkigt händer.

Ett vårdnadsavtal är ett skriftligt och undertecknat avtal mellan två föräldrar som fastställer vem som har vårdnaden om ett barn. För att ett vårdnadsavtal ska vara juridiskt giltigt måste båda föräldrarna vara överens. Vårdnadsavtalet ska också godkännas av socialnämnden i den kommum barnet är folkbokfört i.

Vårdnadshavare kan skriva avtalet online hos Vårdnadsvalet. Ni använder då avtalet Vårdnadsvalet vid vårdnadsavtal (VV202).

När ni har skrivit klart avtalet ska ni vända er till socialnämnden och förklara att ni vill skicka in ett vårdnadsavtal.

Viktigt att planera inför alla lägen

Vad händer om du avlider, blir sjuk eller plötsligt oförmögen att ta hand om ditt barn? Vem tar över vårdnaden och var kommer ditt barn att bo? Om du är i en tvist med den andra föräldern som förespråkar en vårdnadshavare som du anser vara skadlig, vad sker då?

Planera i förväg och säkerställ ditt barns välbefinnande med Vårdnadsvalet. Yttra dig över ditt val av vårdnadshavare – både den du anser är mest lämplig och den som är olämplig.

Vårdnadsvalet

Planera vårdnaden om ditt barn inför framtiden eller vid aktuella tillfällen.